Kuşadası’nı istismar girişimi Büyükşehir Meclisi’ne takıldı!

Kuşadası’nı istismar girişimi Büyükşehir Meclisi’ne takıldı! Kuşadası’nı istismar girişimi Büyükşehir Meclisi’ne takıldı!

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, Kuşadası’nda son 5 yıldır yoğun yapılaşmaya neden olan imar planı değişikliklerinin önünü kesecek örnek kararlara imza attı. Soğucak’ta konut alanını turizm alanına değiştiren plan teklifi ile Türkmen Mahallesi’nde yoğun yapılaşmaya neden olan 2 plan, Meclis’in mayıs oturumunda veto yedi.

Soğucak Tapusu’na kayıtlı 391/9 ve 13 numaralı parsellerin konut alanından turizm alanına dönüştürülmesini öngören imar planı değişikliği önce Bayındırlık ve İmar Komisyonu’na takıldı. Komisyon tarafından “yapı yoğunluğunu arttırıcı” etkileri bulunduğuna dikkat çekilen plan önerisi, genel kurulda da reddedildi. Meclis’in 144 numaralı kararında gerekçeler şöyle ifade edildi:

İLK VETO SOĞUCAK İÇİN

“İlimiz, Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi 391 ada 9 ve 13 parsellerin “Konut Alanı” kullanımından “Turizm Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi dosyası Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. E-plan üzerinden girişi yapılmayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, plan işlem numarası bulunmaması, sunulan bilgi paftasında yapı yoğunluğu arttırılarak sunulduğu, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Ek 8. Maddesi kapsamında parsel bazında yapı yoğunluğunu arttırıcı plan değişikliği yapılamayacağından ve ada bütününde konut alanı olan bölgede parsel bazında turizm kullanımının uygun olmaması nedenleri ile komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 391 ada 9 ve 13 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Meclis, Türkmen Mahallesi’ndeki 3 parsel ile ilgili plan değişikliğini de çok katlı yapılaşmaya olanak sağladığı gerekçesiyle geri çevirdi. Meclis’in yeni dönemde Kuşadası’nın “imar uğruna feda edilmeyeceğinin işareti” olarak değerlendirilen 146 numaralı kararında da red gerekçeleri şöyle anlatıldı:

ÇOK KATA GEÇİT VERİLMEDİ

“İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2905 ada 3,4 parseller ile 2910 ada 1 parsel numaralı taşınmazların orta yoğunluklu gelişme konut alanı, eğitim alanı, sosyal tesis alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 27.12.2023 tarihli vatandaş başvurusu ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-091055222 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde; İl Milli Eğitim Müdürlüğü görüşünün bulunmadığı ve plan teklifinin ilgili kurum görüşleri doğrultusunda düzenlenmediği, teklifin Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak plan müellifi tarafından imzalanmadığı, konut alanı ile donatı alanlarını uygulama imar planında ayıran 7 metrelik yolun devamlılığının bilgi amaçlı uygulama imar planı paftasında kaldırıldığı ve konut alanı kullanımında kat artışının yapılarak çevresi ile uyumlu olmayan yapılaşma koşulu önerildiğinden bu durumun imar mevzuatına aykırılık teşkil ettiği gerekçeleri ile teklifin uygun olmadığına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2905 ada 3,4 parseller ve 2910 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.


  • post

Yorum Yazın